SFS 2017:94 Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

170094.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i patientsäkerhetsförordningen
(2010:1369);

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om patientsäkerhetsförordningen

(2010:1369)

1

dels att 7 kap. 2 och 3 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 4 kap. 5 § och 8 kap. 5 § ska ha följande lydelse.

4 kap.

5 §

2

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. indelning och benämning av de specialiteter där specialistkompetens

enligt 1 eller 2 § kan uppnås,

2. tillgodoräknande av meriter från utbildning enligt 1 och 2 §§,
3. vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ska gälla för varje

specialistkompetens enligt 1 och 2 §§ (målbeskrivningar),

4. vilka övriga krav som ska gälla för bevis om specialistkompetens enligt

1 eller 2 §,

5. vilka övriga krav som ska gälla för vidareutbildning för specialist-

kompetens enligt 1 och 2 §§, och

6. tillhandahållande och fördelning av platser till de specialistkompetens-

kurser som ingår i läkares vidareutbildning och som anordnas med statliga
medel.

8 kap.

5 §

3

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. vilka moment som ska ingå i vårdgivarens systematiska patientsäker-

hetsarbete enligt 3 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659),

2. hur information ska ges till patienter och deras närstående enligt 3 kap.

8 § patientsäkerhetslagen,

3. vilka uppgifter som ska ingå i en patientsäkerhetsberättelse enligt 3 kap.

10 § patientsäkerhetslagen,

4. vilka åtgärder eller villkor som får ingå i en prövotidsplan enligt 8 kap.

2 § patientsäkerhetslagen,

1 Senaste lydelse av 7 kap. 3 § 2013:1154.

2 Senaste lydelse 2016:161.

3 Senaste lydelse 2016:161.

SFS 2017:94

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

2

SFS 2017:94

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

5. kompetenskrav för behörighet som kontaktlinsoptiker och för att optiker

ska få rekvirera läkemedel,

6. kompetenskrav för sjuksköterskor för att de ska få förskriva läkemedel

och om den behörighet som sådan kompetens ger,

7. kompetenskrav för barnmorskor för att de ska få förskriva läkemedel,

och

8. behörighet att förskriva sådana förbrukningsartiklar som avses i 8 kap.

9 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av

patientsäkerhetslagen och föreskrifter om verkställigheten av denna förord-
ning. När det gäller frågor som avses i 5 kap. 1 § första stycket meddelar
Socialstyrelsen verkställighetsföreskrifter med stöd av bemyndigandet i
10 kap. 1 § första stycket 4 förordningen (2016:157) om erkännande av yr-
keskvalifikationer.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)