SFS 2017:95 Förordning om ändring i förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst

170095.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:155) om statlig
styrning med kunskap avseende hälso- och
sjukvård och socialtjänst;

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 1 och 3 §§ förordningen (2015:155) om statlig

styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst ska ha
följande lydelse.

1 §

Denna förordning syftar till att säkerställa att styrningen med kunskap

avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst som statliga myndigheter
ansvarar för utgör ett stöd för huvudmän (landsting och kommuner) och olika
professioner vilka har ansvar för att patienter och brukare ges en god vård och
insatser av god kvalitet.

Styrningen med kunskap ska bidra till att målen i enlighet med hälso- och

sjukvårdslagen (2017:30) och socialtjänstlagen (2001:453) uppfylls.

3 §

Med hälso- och sjukvård avses i denna förordning verksamhet som om-

fattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125)
eller smittskyddslagen (2004:168) och annan liknande verksamhet som syftar
till att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.

Med socialtjänst avses i denna förordning verksamhet som omfattas av

socialtjänstlagen (2001:453) eller av lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2017:95

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017