SFS 2017:96 Förordning om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

170096.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:284) med
instruktion för Socialstyrelsen;

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 19 § förordningen (2015:284) med instruktion

för Socialstyrelsen ska ha följande lydelse.

19 §

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Riks-

sjukvårdsnämnden. Beslutsorganet ska fatta beslut om rikssjukvård enligt
7 kap. 5 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Om Socialstyrelsen bestämmer det, får nämnden även fullgöra andra upp-

gifter.

Rikssjukvårdsnämnden består av en ordförande samt nio andra ledamöter,

varav sex ska representera landstingen, en ska representera Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering och en ska representera Vetenskaps-
rådet. Ordföranden i nämnden och ställföreträdaren för denne ska vara repre-
sentanter från Socialstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2017:96

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017