SFS 2017:97 Förordning om ändring i förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd

170097.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:503) om särskilt
anställningsstöd;

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 10 och 16 §§ förordningen (2015:503) om sär-

skilt anställningsstöd ska ha följande lydelse.

10 §

1

En anvisning får endast göras för anställning inom

1. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
2. verksamhet enligt skollagen (2010:800),
3. äldreomsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453),
4. funktionshinderomsorg enligt socialtjänstlagen och lagen (1993:387) om

stöd och service till vissa funktionshindrade, eller

5. en statlig eller kommunal myndighet under förutsättning att arbetsupp-

gifterna inte utgör ett led i verksamhet som går ut på att erbjuda varor eller
tjänster på en marknad.

16 §

En anvisning får endast göras för anställning inom

1. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
2. verksamhet enligt skollagen (2010:800),
3. äldreomsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453), eller
4. funktionshinderomsorg enligt socialtjänstlagen och lagen (1993:387) om

stöd och service till vissa funktionshindrade.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:926.

SFS 2017:97

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017