SFS 2017:98 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

170098.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 7 kap. 1, 8 a och 9 §§ förordningen (2001:650)

om vägtrafikregister ska ha följande lydelse.

7 kap.

1 §

1

I samband med registreringen av ett fordon ska Transportstyrelsen till-

dela det ett registreringsnummer.

Registreringsnumret ska bestå av
1. tre bokstäver och tre siffror, eller
2. tre bokstäver, två siffror och en bokstav.
Om ett besiktningsorgan i enlighet med 4 kap. 26 a § fordonsförordningen

(2009:211) har fastställt tidpunkten för den senaste trafiksäkerhetsprovning
då fordonet blev godkänt, ska registreringsnumrets sista siffra väljas så att den
första inställelsemånaden enligt 6 kap. 4 § fordonsförordningen infaller tidi-
gast tolv månader efter trafiksäkerhetsprovningen.

Transportstyrelsen ska utfärda ett registreringsbevis för varje registrerat

fordon om det av särskilda skäl inte är obehövligt.

8 a §

2

För ett registrerat fordon ska en skyltavgift tas ut för varje skylt. Av-

giften tas ut när fordonet registreras. Om fordonet ställs av vid registreringen,
tas dock avgiften ut när avställningen upphör eller, om detta inte sker, när for-
donet avregistreras. För en taxiskylt som avses i 9 § tas avgiften ut när fordo-
net har anmälts för användning i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211).
För en tävlingsfordonsskylt som avses i 8 b § tas avgiften ut när fordonet har
registrerats i vägtrafikregistret som tävlingsfordon.

Skyldig att betala avgift är den som i vägtrafikregistret är antecknad som

ägare till fordonet när avgiften ska tas ut. Transportstyrelsen får meddela före-
skrifter om hur avgiften ska tas ut.

9 §

3

Ett fordon som har anmälts för användning i taxitrafik enligt taxitrafik-

lagen (2012:211) och som inte har undantagits från skyldigheten enligt 5 kap.
1 § taxitrafikförordningen (2012:238) att ha taxameter ska ha en särskild
registreringsskylt.

1 Senaste lydelse 2011:1132.

2 Senaste lydelse 2015:358.

3 Senaste lydelse 2012:243.

SFS 2017:98

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

2

SFS 2017:98

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller för registreringsskyltar för taxi som har till-

handahållits före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)