SFS 2017:100 Förordning om ändring i förordningen (2016:1216) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

170100.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:1216) om ändring
i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister;

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 7 kap. 1 § förordningen (2001:650) om vägtra-

fikregister i stället för lydelsen enligt förordningen (2016:1216) om ändring i
den förordningen ska ha följande lydelse.

7 kap.

1 §

I samband med registreringen av ett fordon ska Transportstyrelsen till-

dela det ett registreringsnummer.

Registreringsnumret ska bestå av
1. tre bokstäver och tre siffror, eller
2. tre bokstäver, två siffror och en bokstav.
Transportstyrelsen ska utfärda ett registreringsbevis för varje registrerat

fordon om det inte av särskilda skäl är obehövligt.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:100

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017