SFS 2017:101 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

170101.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 10 § och bilagan till offentlighets- och sekre-

tessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

10 §

1

Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myn-

digheter för uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, per-
sonnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i
form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om
närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider
men:

� myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende

parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om kommunal parke-
ringsövervakning m.m.,

� nämnder som utövar ledning av hälso- och sjukvårdsverksamhet enligt

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller de andra myndigheter som svarar
för personaladministrativ verksamhet avseende hälso- och sjukvårdspersonal,

� patientnämnder,

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utredning, tillståndsgiv-

ning och tillsyn som har utförts av Revisorsnämnden.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:637.

SFS 2017:101

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

2

SFS 2017:101

Bilaga

2

2 Senaste lydelse 2016:1005.

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

30. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagstiftningen om djur-
skydd, epizooti, zoonoser, kontroll av
husdjur, provtagning på djur, införsel
och utförsel av levande djur, verk-
samhet inom djurens hälso- och sjuk-
vård och EU-bestämmelser som kom-
pletteras av lagstiftningen samt enligt
förordningen (1994:1313) om avgif-
ter vid veterinär yrkesutövning eller
enligt motsvarande äldre bestämmel-
ser

sekretessen gäller inte beslut i ären-
den

72. stöd enligt förordningen
(1981:665) om exportkreditfinansie-
ring med statligt stöd eller enligt mot-
svarande äldre bestämmelser

75. stöd enligt förordningen
(1978:507) om industrigarantilån
m.m., förordningen (2000:284) om
stöd till kommersiell service, förord-
ningen (2015:210) om statligt stöd för
att regionalt främja små och
medelstora företag, förordningen
(2015:211) om statligt stöd till regio-
nala investeringar och förordningen
(2015:212) om statligt stöd inom
Europeiska regionala utvecklingsfon-
den eller enligt motsvarande äldre be-
stämmelser

103. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn hos Revisorsinspektionen

sekretessen gäller inte beslut i ären-
den

background image

3

SFS 2017:101

Sakregister till bilagan

3

Siffrorna avser punkter i bilagan

Förbränning

44

Företagshälsovård inom lantbruket

96

Förfogandelagen

71

Förorening

84

Inspektionen för vård och omsorg

58, 133

Investeringar

9, 90

Jordbruk

24, 107

Järnvägstrafik

14

Receptfria läkemedel

126

Regeringen

1

Regionala företagsstöd

75

Regionalt främjandestöd

75

Regionalt investeringsstöd

75

Rennäringen

24

Revisorsinspektionen

103

Riksgäldskontoret

65, 135

Skogsvård

18, 81

Skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

127

Socialstyrelsen

31, 58, 123

Spetsteknik för hållbar stadsutveckling

147

Styrgruppen för Food from Sweden

9

Stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden

75

Sveriges ekonomiska zon

42

Sågverk

39

Säkerhetsskydd

91

3 �ndringen innebär bl.a. att ⬝Företagsstöd, regionalpolitiskt⬝, ⬝Investeringsstöd⬝,
⬝Regional utvecklingspolitik⬝, ⬝Småföretagsstöd⬝ och ⬝Sysselsättningsbidrag⬝ tas bort
ur förteckningen.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017