SFS 2017:102 Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

170102.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i plan- och byggförordningen
(2011:338);

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338)
dels att 6 kap. 2�4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 1 kap. 7 b § och 6 kap. 3 a och

4 a §§, av följande lydelse.

1 kap.

7 b §

Med skylt avses i denna förordning en skylt, tavla, bildskärm, flagga,

ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller
liknande.

6 kap.

2 §

1

Trots 1 § krävs det inte bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta

eller väsentligt ändra

1. en anläggning som avses i 1 § 4 eller 5, om det är fråga om en liten

anläggning som är avsedd endast för en viss fastighets behov,

2. ett vindkraftverk som avses i 1 § 6, om verket omfattas av tillstånd enligt

9 eller 11 kap. miljöbalken,

3. en parkeringsplats som avses i 1 § 8, om det på fastigheten finns endast

ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkeringsplatsen är av-
sedd uteslutande för fastighetens behov eller om parkeringsplatsen anläggs
med stöd av väglagen (1971:948) eller på mark som i detaljplan har avsatts
till gata eller väg,

4. en anläggning som avses i 1 § 2, 7 eller 10 och som omfattas av undan-

tag från krav på bygglov i vägplan enligt väglagen eller järnvägsplan enligt
lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,

5. en anläggning som avses i 1 § 2, om det är fråga om en anläggning av

liten omfattning i form av en eller flera containrar i omedelbar närhet till en
pågående verksamhet inom ett industriområde och anläggningen inte placeras
närmare gränsen än 4,5 meter, eller

6. en anläggning som avses i 1 § 2, om det är fråga om högst två enheter i

form av fritidsbåt, husvagn eller husbil som

a) placeras i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus,

1 Senaste lydelse 2012:710.

SFS 2017:102

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

2

SFS 2017:102

b) är av säsongskaraktär,
c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och
d) inte placeras i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant

bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900).

�&tgärder som avses i första stycket 5 och 6 får vidtas närmare gränsen än

4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Bestämmelserna i 9 kap. 7 och 8 §§ plan- och bygglagen (2010:900) om att

kommunen får besluta om undantag från krav på bygglov eller om mer långt-
gående krav gäller även för andra anläggningar än byggnader.

3 §

I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta

upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt.

Trots första stycket krävs det inte bygglov för
1. en skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter,
2. en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst

fyra veckor,

3. en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter,
4. en skylt inomhus,
5. valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kom-

munfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med
folkomröstning,

6. en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,
7. ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av tra-

fik enligt vägmärkesförordningen (2007:90), och

8. ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafik-

förordningen (1986:300).

Andra stycket 1 och 3 gäller inte om skylten eller orienteringstavlan place-

ras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggel-
seområde som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900).

3 a §

I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att

sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning om

1. den avsedda användningen av anordningen kan ha betydande inverkan

på omgivningen, eller

2. anordningen placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller

inom ett sådant bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygg-
lagen (2010:900).

4 §

Bestämmelserna i 9 kap. 7 § första stycket 1 och tredje stycket plan- och

bygglagen (2010:900) om att kommunen får besluta om undantag från krav
på bygglov gäller även för skyltar och ljusanordningar.

4 a §

Utöver det som följer av 3 och 3 a §§ krävs det bygglov i den utsträck-

ning som framgår av

1. det som kommunen i en detaljplan inom ett område som utgör en värde-

full miljö har bestämt för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra

a) en sådan skylt som avses i 3 § andra stycket 1�4, eller
b) en annan ljusanordning än en sådan anordning som avses i 3 a § 1,
2. det som kommunen i områdesbestämmelser inom ett område som utgör

en värdefull miljö har bestämt för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra

a) en skylt, dock inte en sådan skylt som avses i 3 § andra stycket 5�8, eller

background image

3

SFS 2017:102

b) en ljusanordning, eller
3. det som kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelser har be-

stämt för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning som ligger
i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, statlig
flygplats, annan flygplats för allmänt bruk, kärnreaktor, annan kärnenergi-
anläggning eller annan anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsom-
råde.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Bestämmelsen i 1 kap. 7 b § ska inte tillämpas på åtgärder som har på-

börjats före den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017