SFS 2017:103 Förordning om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund

170103.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:974) om
statsbidrag till trossamfund;

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1999:974) om statsbidrag

till trossamfund

dels att 4 och 17�21 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det närmast före 20 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.

4 §

Bidrag får lämnas till teologisk utbildning som anordnas vid

1. Johannelunds teologiska högskola,
2. Prästseminariet i Stockholms katolska stift,
3. Teologiska Högskolan, Stockholm, och
4. �rebro missionsskola.

17 §

1

Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Rådet för be-

slut om statsbidrag till trossamfund vid Myndigheten för stöd till trossam-
fund.

En ansökan om statsbidrag görs hos myndigheten.

18 §

2

Myndigheten för stöd till trossamfund får meddela närmare föreskrif-

ter om förutsättningarna för bidrag enligt denna förordning.

19 §

3

Ett trossamfund eller en församling som har tagit emot bidrag enligt

denna förordning ska till Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund
lämna de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och andra uppgifter
som rådet bestämmer.

Beslut att statsbidrag inte ska betalas ut eller återbetalas

20 §

4

Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund får besluta att ett be-

viljat bidrag inte ska betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på
grund av felaktiga uppgifter.

Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund får besluta att ett bidrag

ska betalas tillbaka om

1. det har beviljats på grund av felaktiga uppgifter,

1 Senaste lydelse 2008:41.

2 Senaste lydelse 2008:41.

3 Senaste lydelse 2008:41.

4 Senaste lydelse 2008:41.

SFS 2017:103

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

2

SFS 2017:103

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

2. det inte används för det ändamål det beviljats för, eller
3. trossamfundet eller församlingen inte lämnar sådana handlingar och

andra uppgifter som avses i 19 §.

21 §

5

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om organisa-
tionsbidrag enligt 6�8 §§, verksamhetsbidrag enligt 10 § och om att inte be-
tala ut statsbidrag enligt 20 § första stycket får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

5 Senaste lydelse 2008:41.