SFS 2017:104 Förordning med instruktion för Myndigheten för stöd till trossamfund

170104.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Myndigheten för stöd till
trossamfund;

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Myndigheten för stöd till trossamfund har till uppgift att

1. främja en dialog mellan staten och trossamfunden,
2. bidra med kunskap om trossamfundsfrågor,
3. pröva frågor om statsbidrag enligt lagen (1999:932) om stöd till trossam-

fund och förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund,

4. föra en fortlöpande dialog med bidragsberättigade trossamfund om för-

utsättningarna för stödet,

5. ha kontakt med och samverka med andra myndigheter och organisatio-

ner i frågor som rör trossamfund, och

6. handlägga frågor om trossamfundens roll i krisberedskapssamordning.

2 §

Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mång-

falds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte
och samarbete.

Ledning

3 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

Beslutande organ

4 §

Inom myndigheten ska det finnas ett särskilt beslutsorgan som benämns

Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund.

Rådet har de uppgifter som framgår av förordningen (1999:974) om stats-

bidrag till trossamfund.

Myndigheten får i sin arbetsordning föreskriva att ordföranden eller vice

ordföranden i rådet får avgöra ärenden som gäller att ett beviljat bidrag inte
ska betalas ut enligt 20 § första stycket förordningen (1999:974) om statsbi-
drag till trossamfund.

SFS 2017:104

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

2

SFS 2017:104

5 §

Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund ska bestå av en ordfö-

rande, en vice ordförande och högst tre andra ledamöter. Det ska finnas tre er-
sättare.

Myndighetschefen eller den myndighetschefen utser är föredragande i

rådet.

6 §

Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund ansvarar för sina beslut.

Rådet ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning.

7 §

Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att Rådet för beslut

om statsbidrag till trossamfund tilldelas resurser för sin verksamhet samt för
att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt och redovisas på ett
tillförlitligt sätt.

Rådgivande organ

8 §

Vid myndigheten ska det finnas ett Råd för samråd mellan myndigheten

och trossamfunden i frågor som rör myndighetens arbete. Rådet har till upp-
gift att

1. nominera ledamöter och ersättare till Rådet för beslut om statsbidrag till

trossamfund inom ramen för de principer som anges i 11 §,

2. yttra sig om principiella frågor om bidrag och tillämpningsföreskrifter

för olika bidrag, och

3. yttra sig om övriga frågor inom myndighetens verksamhetsområde som

är av gemensamt intresse för trossamfunden.

9 §

Rådet för samråd ska bestå av representanter för de trossamfund och de

samverkansorgan som anges i 3 § förordningen (1999:974) om statsbidrag till
trossamfund. Varje trossamfund ska ha en representant i rådet och samver-
kansorganen ska representeras genom de trossamfund som ingår i dem. För
varje representant ska det finnas en ersättare.

Myndighetschefen ska vara ordförande i rådet.
Rådet får vid behov låta representanter för andra trossamfund än de som

avses i första stycket delta i rådets sammanträden. Ett sådant beslut får fattas
av myndighetschefen.

Anställningar och uppdrag

10 §

Direktören är myndighetschef.

11 §

Regeringen utser för en bestämd tid ordförande, vice ordförande samt

andra ledamöter och ersättare i Rådet för beslut om statsbidrag till trossam-
fund, efter nominering av Rådet för samråd bland företrädare för de trossam-
fund och de samverkansorgan som anges i 3 § förordningen (1999:974) om
statsbidrag till trossamfund.

Vid nominering av ledamöter och ersättare i Rådet för beslut om statsbi-

drag till trossamfund ska Rådet för samråd sträva efter en bred representation
av de trossamfund som är berättigade till statsbidrag.

12 §

Ledamöter och deras ersättare i Rådet för samråd utses av de trossam-

fund som ingår i rådet för en tid av två år.

background image

3

SFS 2017:104

Undantag från myndighetsförordningen

13 §

Bestämmelsen i 29 § myndighetsförordningen (2007:515) om ärende-

förteckning ska inte tillämpas på myndigheten.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:1192) med instruk-

tion för Nämnden för statligt stöd till trossamfund.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017