SFS 2017:105 Förordning om ändring i förordningen (2015:502) om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

170105.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:502) om
samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten;

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:502) om samverkan

för att minska ungdomsarbetslösheten

dels att rubriken till förordningen samt 1, 6, 7 och 10 §§ och rubriken när-

mast före 6 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 2 § ska lyda ⬝Lokala överenskommelser om

unga⬝,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 6 a och 6 b §§, av följande

lydelse.

Förordning om viss samverkan om unga och nyanlända

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen
och innehåller bestämmelser om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och
en kommun för att minska ungdomsarbetslösheten i kommunen och för att
effektivisera nyanländas etablering i arbetslivet.

Samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten kan ske i form av lokala

överenskommelser och utbildningskontrakt och ska avse arbetslösa ungdomar
i åldern 16�24 år. Statsbidrag får då lämnas till en kommun för dels främjande
av lokala överenskommelser, dels anordnande av arbete eller praktik inom
ramen för ett utbildningskontrakt.

Samverkan kring nyanländas etablering i arbetslivet kan ske i form av

lokala överenskommelser. Statsbidrag får lämnas till en kommun för att
främja en överenskommelse om fördjupad samverkan som i första hand avser
nyanlända som har fyllt 16 men inte 65 år och som inom de senaste 36 måna-
derna har beviljats ett uppehållstillstånd enligt

� 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsva-

rande äldre bestämmelser,

� 12 kap. 18 § utlänningslagen,
� 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
� 13 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige.

SFS 2017:105

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

2

SFS 2017:105

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Statsbidrag för att främja överenskommelser om unga och
nyanlända

6 § Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en kommun

1. för att genomföra en kartläggning enligt 3 §, och

2. för andra samverkansinsatser för att främja genomförandet av en lokal
överenskommelse enligt 2�4 §§.

6 a §

Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en kommun för

att främja en överenskommelse om fördjupad samverkan mellan kommunen
och Arbetsförmedlingen i syfte att effektivisera nyanländas etablering i
arbetslivet. En sådan överenskommelse ska ange

1. hur kommunen och Arbetsförmedlingen ska kartlägga en nyanländs

utbildning, kompetens och övriga förutsättningar för att etableras i arbetslivet,

2. en modell för hur de nyanländas behov av etableringsinsatser ska kunna

tillgodoses,

3. den tid överenskommelsen ska gälla, och,
4. hur de planerade insatserna ska dokumenteras för att kunna följas upp.

6 b §

Ett villkor för bidrag enligt 6 och 6 a §§ är att det inte får användas för

att utföra uppgifter som kommunen enligt lag eller förordning är skyldig att
utföra.

7 §

Bidrag enligt 6 och 6 a §§ lämnas efter ansökan.

En ansökan om bidrag enligt 6 § första stycket 1 ska innehålla uppgifter om
1. tidpunkt för när den lokala överenskommelsen senast beräknas ingås,

och

2. vad bidraget ska användas till.
En ansökan om bidrag enligt 6 § första stycket 2 ska innehålla
1. den lokala överenskommelsen, och
2. uppgift om vad bidraget ska användas till.
En ansökan om bidrag enligt 6 a § ska innehålla
1. överenskommelsen om fördjupad samverkan eller uppgift om när den

senast beräknas ingås, och

2. uppgift om vad bidraget ska användas till.

10 § Bidrag enligt 6 och 6 a §§ beslutas av Delegationen för unga till arbete
(A 2014:06). Vid sådana beslut ska minst tre ledamöter delta.

Bidraget betalas ut av Arbetsförmedlingen.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)