SFS 2017:106 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

170106.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2000:634) om arbetsmark-

nadspolitiska program ska ha följande lydelse.

9 §

1

Kravet i 8 § första stycket att den som anvisas ska ha fyllt 25 år gäller

inte för

1. unga med funktionshinder,
2. personer som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för

vissa nyanlända invandrare,

3. personer som deltar i programmet stöd till start av näringsverksamhet

enligt 18�19 a §§,

4. personer som deltar i förberedande insatser i form av folkhögskoleut-

bildning i studiemotiverande syfte enligt 30 § andra stycket 3, och

5. personer som har fyllt 18 år och som står långt ifrån arbetsmarknaden

eller, när det gäller anvisningar till arbetspraktik, som har fyllt 20 år och om-
fattas av ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om viss sam-
verkan om unga och nyanlända.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:1268.

SFS 2017:106

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017