SFS 2017:107 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

170107.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:414) om jobb-
och utvecklingsgarantin;

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 4 och 13 §§ förordningen (2007:414) om jobb-

och utvecklingsgarantin ska ha följande lydelse.

4 §

1

En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin ska avse verksamhet på

heltid.

En anvisning får dock avse verksamhet på deltid, om den enskildes arbets-

utbud understiger det arbetsutbud som motsvarar verksamhet på heltid och
detta beror på

1. sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
2. föräldraledighet, eller
3. annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen.
I fall som avses i andra stycket ska anvisningen göras för den tid som mot-

svarar arbetsutbudet.

En anvisning får även göras på deltid i en omfattning som understiger den

enskildes arbetsutbud om den enskilde samtidigt studerar inom ramen för ett
utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om viss samverkan om
unga och nyanlända, i annat fall studerar på deltid i längst sex månader eller
arbetar, om studietiden eller arbetstiden och tiden i programmet sammanlagt
motsvarar hans eller hennes arbetsutbud.

13 §

2

Den som har anvisats till jobb- och utvecklingsgarantin får ta del av

insatserna i programmet till dess att han eller hon

1. påbörjar ett arbete på heltid med eller utan statligt stöd, eller ett arbete på

deltid med särskilt anställningsstöd i form av extratjänst eller traineejobb,

2. påbörjar en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller utveck-

lingsersättning,

3. påbörjar en utbildning som avses i 30 § andra stycket 6 eller 7 förord-

ningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program,

4. påbörjar en frånvaroperiod med föräldrapenningsförmån enligt social-

försäkringsbalken på heltid,

5. påbörjar en period med sjukfrånvaro på heltid, eller
6. uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshets-

försäkring.

1 Senaste lydelse 2015:949.

2 Senaste lydelse 2016:818.

SFS 2017:107

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

2

SFS 2017:107

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Första stycket 6 gäller inte för den som uppfyller ett arbetsvillkor genom ett

arbete som kommunen anordnat inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt
förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända.

Den som inte längre får ta del av insatserna i programmet ska skrivas ut ur

programmet. Vid en sådan frånvaro enligt första stycket 1, 2, 3 eller 4 som
kan antas vara kortvarig, får Arbetsförmedlingen avvakta med utskrivning till
dess att frånvaron har varat mer än 30 kalenderdagar i följd. Vid frånvaro
enligt första stycket 5 ska utskrivning ske först när frånvaron har varat mer än
30 kalenderdagar i följd.

�renden om utskrivning ska handläggas skyndsamt.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)