SFS 2017:108 Förordning om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

170108.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:813) om
jobbgaranti för ungdomar;

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 4, 5, 7 och 10 §§ förordningen (2007:813) om

jobbgaranti för ungdomar ska ha följande lydelse.

4 §

1

En anvisning till jobbgarantin för ungdomar ska avse verksamhet på

heltid.

En anvisning får dock avse verksamhet på deltid, om den enskildes arbets-

utbud understiger det arbetsutbud som motsvarar verksamhet på heltid och
detta beror på

1. sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga,
2. föräldraledighet, eller
3. annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen.
I fall som avses i andra stycket ska anvisningen göras för den tid som mot-

svarar arbetsutbudet.

En anvisning får även göras på deltid i en omfattning som understiger ar-

betsutbudet om den enskilde samtidigt

1. arbetar, under förutsättning att han eller hon har rätt till arbetslöshetser-

sättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och att arbetsti-
den och tiden i garantin sammanlagt motsvarar hans eller hennes arbetsutbud,
eller

2. studerar inom ramen för kommunal vuxenutbildning i svenska för in-

vandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skolla-
gen (2010:800) eller har fyllt 20 år och studerar inom ramen för kommunal
vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå eller vid en folkhög-
skola inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502)
om viss samverkan om unga och nyanlända, under förutsättning att studie-
tiden och tiden i garantin sammanlagt motsvarar hans eller hennes arbetsut-
bud.

5 §

2

En anvisning till jobbgarantin för ungdomar får göras för en arbetslös

person som har fyllt 16 men inte 25 år och som har varit arbetslös och anmäld
hos den offentliga arbetsförmedlingen i sammanlagt 90 kalenderdagar under
en ramtid om fyra månader. Vid prövning av en sådan anvisning ska tid, då en
enskild före en anvisning till jobbgarantin för ungdomar omfattats av ett

1 Senaste lydelse 2016:464.

2 Senaste lydelse 2015:950.

SFS 2017:108

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

2

SFS 2017:108

utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om viss samverkan om
unga och nyanlända, jämställas med tid som arbetslös och anmäld hos Arbets-
förmedlingen.

En anvisning till garantin får även göras för en person som har fyllt 16 men

inte 25 år, är arbetslös och anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen och
som har

1. dömts till fängelse och beviljats vistelse utanför anstalt enligt 11 kap. 1 §

fängelselagen (2010:610) eller blivit villkorligt frigiven men inte fullgjort ett
år av prövotiden, eller

2. deltagit i insatser enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för

vissa nyanlända invandrare och etableringsplanen har upphört att gälla för att
tiden för etableringsplanen har löpt ut.

7 §

3

Med arbetspraktik enligt 6 § första stycket 4 avses praktik på en arbets-

plats. Arbetspraktik får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår över-
enskommelse med.

Arbetspraktik inom ramen för jobbgarantin för ungdomar får pågå under

längst tre månader. För den som omfattas av ett utbildningskontrakt enligt
förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända får den
tiden förlängas med ytterligare tre månader.

10 §

4

Den som har anvisats till jobbgarantin för ungdomar får ta del av akti-

viteterna inom garantin till dess att han eller hon

1. påbörjar ett arbete på heltid med eller utan statligt stöd, eller ett arbete på

deltid med särskilt anställningsstöd i form av traineejobb,

2. påbörjar en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller utveck-

lingsersättning,

3. påbörjar en period med föräldrapenningsförmån enligt socialförsäkrings-

balken på heltid,

4. påbörjar en period med sjukfrånvaro på heltid,
5. har deltagit i garantin under sammanlagt 15 månader, eller
6. uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslös-

hetsförsäkring.

Första stycket 2 gäller inte den som studerar inom ramen för kommunal

vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid
folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800) eller har fyllt 20 år och stu-
derar inom ramen för kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller
gymnasial nivå, under förutsättning att studietiden och tiden i garantin sam-
manlagt motsvarar hans eller hennes arbetsutbud.

Första stycket 6 gäller inte för den som uppfyller ett arbetsvillkor med stöd

av ett arbete som kommunen anordnat inom ramen för ett utbildningskontrakt
enligt förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända.

Den som inte längre får ta del av aktiviteterna i garantin ska skrivas ut ur

den. Vid en sådan frånvaro enligt första stycket 1, 2 eller 3 som kan antas vara
kortvarig, får Arbetsförmedlingen avvakta med utskrivning till dess att från-
varon har varat mer än 30 kalenderdagar i följd. Vid frånvaro enligt första
stycket 4 ska utskrivning ske först när frånvaron har varat mer än 30 kalender-
dagar i följd.

3 Senaste lydelse 2016:819.

4 Senaste lydelse 2016:464.

background image

3

SFS 2017:108

�renden om utskrivning ska handläggas skyndsamt.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017