SFS 2017:109 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

170109.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 9 a § studiestödsförordningen (2000:655)

ska ha följande lydelse.

3 kap.

9 a §

1 Det högre bidragsbeloppet enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen

(1999:1395) får lämnas för studier från och med det andra kalenderhalvåret
det år då den studerande fyller 20 år till och med det kalenderår då den stude-
rande fyller 24 år, om

1. den studerande i anslutning till studiernas början är arbetslös och
a) omfattas av ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om

viss samverkan om unga och nyanlända och ska bedriva studier inom ramen
för kontraktet, eller

b) saknar en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper och är inskri-

ven i jobbgarantin för ungdomar enligt förordningen (2007:813) om jobb-
garanti för ungdomar eller i jobb- och utvecklingsgarantin enligt förordningen
(2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin,

2. studierna bedrivs på grundläggande eller gymnasial nivå inom kommu-

nal vuxenutbildning eller motsvarande utbildning i folkhögskola, och

3. den studerande inte har bedrivit studier med studiestöd under de senaste

sex månaderna innan de studier, som kan ge rätt till det högre bidragsbeloppet
inleds.

Det högre bidragsbeloppet får lämnas till dess att den studerande får slut-

betyg från kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, gymnasie-
examen från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller ett studie-
omdöme från folkhögskola.

Det högre bidragsbeloppet lämnas inom ramen för anvisade medel och i

den ordning som ansökningarna kommer in till Centrala studiestödsnämnden.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

1 Senaste lydelse 2015:509.

SFS 2017:109

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

2

SFS 2017:109

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)