SFS 2017:110 Förordning om ändring i förordningen (2016:82) om statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar

170110.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:82) om
statsbidrag till samverkansinsatser för unga som
varken arbetar eller studerar;

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2016:82) om statsbidrag till

samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar ska ha följande
lydelse.

3 § Ansökan om statsbidrag lämnas in till Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, som prövar frågor om och betalar ut bidraget.

Ansökan ska vara skriftlig. Sökanden ska lämna de handlingar och upp-

gifter som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor behöver för
att kunna pröva ansökan.

I ansökan ska en kommun ange om den har sökt statsbidrag för främjande

av sådan lokal överenskommelse som avses i förordningen (2015:502) om
viss samverkan om unga och nyanlända.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Angela �st
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2017:110

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017