SFS 2017:112 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

170112.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1266) med
instruktion för Försvarsmakten;

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 3 b § förordningen (2007:1266) med instruktion

för Försvarsmakten ska ha följande lydelse.

3 b §

1

Försvarsmakten ska särskilt

1. bedriva verksamhet enligt 1 § lagen (2000:130) om försvarsunder-

rättelseverksamhet,

2. leda och bedriva militär säkerhetstjänst,
3. leda och samordna signalskyddstjänsten, inklusive arbetet med säkra

kryptografiska funktioner som är avsedda att skydda skyddsvärd information,

4. biträda Regeringskansliet i frågor som rör kryptoverksamhet och annan

signalskyddsverksamhet,

5. ansvara för att samla in, bearbeta och lämna Kustbevakningen sjöläges-

information sammanställd för civila behov,

6. på uppdrag av Försvarets materielverk bedriva exportrelaterad verksam-

het inom försvarssektorn,

7. medverka i statsceremonier, och
8. på begäran av polisen utföra helikoptertransporter som är av större vikt

för genomförandet av polisiära insatser.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:722.

SFS 2017:112

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017