SFS 2017:113 Förordning om Försvarsmaktens stöd till polisen med helikoptertransporter

170113.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om Försvarsmaktens stöd till polisen med
helikoptertransporter;

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om Försvarsmaktens stöd till

polisen i form av transporter med helikopter.

2 §

Försvarsmakten ska på begäran av polisen utföra helikoptertransporter

som är av större vikt för genomförandet av polisiära insatser. Försvarsmakten
får avslå begäran om det föreligger synnerliga skäl för annan användning av
helikopterresursen.

3 §

När stöd lämnas enligt denna förordning får Försvarsmaktens personal

inte användas i situationer där det finns risk för att den kan komma att bruka
våld eller tvång mot enskilda.

4 §

En enhet inom Försvarsmakten som lämnar stöd enligt denna förordning

ska stå under befäl av en militär chef. När stödet lämnas ska enheten och dess
chef stå under direkt ledning av den myndighet som begärt stödet.

5 §

En begäran om stöd enligt denna förordning görs hos Högkvarteret av

Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen. Beslut om att lämna stöd ska fattas
av överbefälhavaren eller av den inom Högkvarteret som överbefälhavaren
bestämmer.

6 §

För att förbereda stöd till polisen får myndigheterna genomföra sam-

övningar. Begäran om samövning får göras av såväl polisen som Försvars-
makten.

7 §

Försvarsmakten får, efter att ha hört Polismyndigheten och Säkerhets-

polisen, meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

SFS 2017:113

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

2

SFS 2017:113

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)