SFS 2017:117 Förordning om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service

170117.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om bidrag till företagshälsovården för köp av
medicinsk service;

utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om bidrag till en anordnare av

företagshälsovård för dennes kostnader för köp av medicinsk service från
offentliga eller privata vårdgivare. Med medicinsk service avses undersök-
ning och analys inom laboratoriemedicin, radiologi samt klinisk fysiologi
som utgör ett led i bedömningen av en anställds arbetsförmåga.

2 §

Syftet med bidraget är att förebygga sjukfall respektive att vid sjukfall

öka arbetstagares möjligheter att återgå i arbete. Detta ska uppnås genom att
bidrag lämnas för företagshälsovårdens kostnader för köp av sådan medicinsk
service som ingår som ett led i bedömningen av en arbetstagares arbetsför-
måga.

3 §

Med företagshälsovård avses i denna förordning detsamma som i 3 kap.

2 c § arbetsmiljölagen (1977:1160).

4 §

Bidrag lämnas, i mån av tillgång på medel, till en anordnare av företags-

hälsovård enligt bestämmelserna i denna förordning.

Beslutande myndighet

5 §

Försäkringskassan beslutar i ärenden om utbetalning av bidrag till an-

ordnare enligt denna förordning.

Villkor för bidrag

6 §

Stöd enligt denna förordning ska ges i enlighet med Europeiska kom-

missionens beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av
artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd
i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som
fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomsikt intresse.

1

1 EUT L 7, 11.1.2012, s. 3 (Celex 32012D0021).

SFS 2017:117

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

2

SFS 2017:117

7 §

Bidrag lämnas till en anordnare av företagshälsovård som har godkänts

av Försäkringskassan enligt 8 § förordningen (2014:67) om bidrag till arbets-
givare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete.

8 §

Bidrag lämnas för anordnarens kostnader för köp av tjänster i form av

medicinsk service av en offentlig eller en privat vårdgivare. Bidrag lämnas för
ett kalenderår med högst ett belopp som motsvarar antalet anställda som är
anslutna till anordnaren multiplicerat med ett belopp om 100 kronor. Kostna-
der för medicinsk service i samband med allmän hälsokontroll ersätts inte.

Ansökan och utbetalning

9 §

En ansökan om bidrag ska göras skriftligen hos Försäkringskassan och

ska ha kommit in till myndigheten senast den 1 februari i fråga om tjänster
som har utförts under föregående år. Ansökan ska vara egenhändigt under-
tecknad av en behörig företrädare för sökanden. I ansökan ska sökanden
intyga att de uppgifter som lämnas där är riktiga.

10 §

En sökande är skyldig att på begäran lämna Försäkringskassan de

handlingar och uppgifter som Försäkringskassan behöver för att kunna pröva
ansökan.

11 §

I ansökan om bidrag ska anordnaren

� ange vilken vårdgivare som utfört tjänsten, och
� styrka det belopp som anordaren har betalat för tjänsten.

12 §

Om sökanden inte lämnar in de handlingar eller uppgifter som följer av

10 eller 11 §, ska denne ges tillfälle att inom viss tid komplettera ansökan.

13 §

Försäkringskassan fattar löpande beslut om utbetalning av bidrag till

anordnare. Om tillgängliga medel inte räcker till, ska Försäkringskassan göra
en proportionell fördelning av medlen mellan de ansökningar som inte redan
tilldelats bidrag.

Bidrag betalas ut i efterskott för varje kalenderår.

Skyldighet att anmäla ändrade förhållanden

14 §

En godkänd anordnare ska utan dröjsmål anmäla till Försäkringskassan

sådana förändringar i sin verksamhet som kan medföra att villkoren för god-
kännande enligt 8 § förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för
köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete ska återkallas.

Uppgiftsskyldighet

15 §

En anordnare är skyldig att på begäran av Försäkringskassan lämna de

ytterligare uppgifter om de tjänster anordnaren har utfört som behövs för kon-
troll av utbetalat bidrag samt för utvärdering av stödet.

16 §

Försäkringskassan ska föra ett register över de stöd som lämnats enligt

denna förordning. Ett sådant register ska innehålla de uppgifter som behövs
för att Sverige ska kunna fullgöra sådana skyldigheter som följer av kommis-

background image

3

SFS 2017:117

sionens beslut 2012/21/EU. Uppgifterna i registret ska bevaras i tio år från
den dag då stöd har beslutats.

17 §

Försäkringskassan ska senast den 1 mars varje år, med början år 2018,

lämna en samlad ekonomisk redovisning av det föregående årets bidragsbe-
slut till regeringen. Av redovisningen ska det framgå

1. antalet bidragsmottagare, och
2. hur mycket stöd som varje mottagare har fått, separerat på årsbasis.

�&terbetalning och återkrav

18 §

En bidragsmottagare är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt be-

lopp och mottagaren borde ha insett detta, eller

3. mottagaren inte har lämnat sådana uppgifter som avses i 15 §.

19 §

Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 18 §, ska För-

säkringskassan besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det
finns särskilda skäl för det, får Försäkringskassan helt eller delvis efterge kra-
vet på återbetalning.

Bemyndigande

20 §

Försäkringskassan får meddela de föreskrifter som i övrigt behövs för

verkställigheten av denna förordning.

�verklagande

21 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om utbetalning
av bidrag får dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 3 april 2017.
2. Förordningen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari

2017.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017