SFS 2017:118 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

170118.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförord-

ningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 3 april 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:118

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

2

SFS 2017:118

Bilaga

1

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretes-
sen

143. stöd

enligt

förordningen

(2017:117) om bidrag till företags-
hälsovården för köp av medicinsk
service eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser

sekretessen gäller inte beslut i ären-
den

1 Senaste lydelse 2017:101.