SFS 2017:119 Förordning om ändring i förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete

170119.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:67) om bidrag till
arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för
återgång i arbete;

utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (2014:67) om bidrag till ar-

betsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete ska ha följande
lydelse.

20 §

Försäkringskassan får återkalla ett godkännande enligt 8 § om anord-

naren

1. inte längre uppfyller kraven enligt denna förordning eller enligt före-

skrifter som meddelats med stöd av förordningen,

2. i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter enligt denna förordning el-

ler enligt föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen, eller

3. i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter enligt förordningen

(2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service,
enligt föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser.

Denna förordning träder i kraft den 3 april 2017.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2017:119

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017