SFS 2017:120 Förordning om personnamn

170120.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om personnamn;

utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens innehåll

1 §

Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen

(2016:1013) om personnamn.

Ansökningsformulär

2 §

Skatteverket ska tillhandahålla formulär för ansökan om personnamn.

Ansökningsavgift till Skatteverket

3 §

För prövning av en ansökan om personnamn ska sökanden betala ansök-

ningsavgift till Skatteverket

1. för förvärv eller ändring av ett eller flera förnamn enligt 27 § lagen

(2016:1013) om personnamn med 250 kronor, och

2. för byte till efternamn enligt 13 § första stycket eller dubbelt efternamn

enligt 20 § första stycket lagen om personnamn, om något av namnen som
ingår i det dubbla efternamnet inte kan förvärvas enligt 4�12 §§ eller 30 § den
lagen med 1 800 kronor.

Avgiften ska betalas när ansökan ges in.

4 §

Sökanden ska betala en avgift för varje ansökan enligt 3 §. Om en ansö-

kan avser såväl förnamn som efternamn, ska dock avgift enligt både 3 § första
stycket 1 och 2 betalas.

Om makar eller föräldrar och deras barn under 18 år tillsammans ansöker

om ett gemensamt efternamn, ska endast en avgift betalas. Om flera i annat
fall tillsammans ansöker om ett gemensamt efternamn, ska dubbel avgift beta-
las.

5 §

Skatteverket får avstå från att ta ut avgiften, om det finns särskilda skäl.

Skatteverket får betala tillbaka hela eller en del av avgiften, om det finns

särskilda skäl.

SFS 2017:120

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

2

SFS 2017:120

Kungörelse

6 §

Kungörelse av en ansökan om efternamn enligt 41 § lagen (2016:1013)

om personnamn ska innehålla det efternamn som ansökan avser och kungö-
relsedagen. I kungörelsen ska det anges att den som vill framställa någon
invändning mot ansökan ska göra detta skriftligen till Skatteverket inom en
månad från kungörelsedagen. Kungörelsen får innehålla även andra uppgifter
och upplysningar.

Sedan en ansökan om efternamn har kungjorts, får den ändras endast om en

invändning har framställts inom föreskriven tid eller det annars finns sär-
skilda skäl.

7 §

Om det efter kungörelse framställs en invändning mot en ansökan om

efternamn och invändningen inte är uppenbart obefogad, ska sökanden före-
läggas att yttra sig inom en viss tid.

Underrättelser

8 §

Om en domstol enligt 8 § lagen (2016:1013) om personnamn har beslu-

tat att ett adoptivbarn ska behålla sitt efternamn eller förvärva ett dubbelt
efternamn, ska domstolen underrätta Skatteverket om beslutet när det har fått
laga kraft.

9 §

Om en domstol enligt 21 och 22 §§ lagen om personnamn (2016:1013)

har beslutat att någon förlorat sitt efternamn och i stället förvärvat ett annat
efternamn, ska domstolen underrätta Skatteverket om avgörandet när det har
fått laga kraft.

10 §

Om en domstol har beslutat i en fråga som avser särskilt skydd för

efternamn enligt 23 eller 24 § lagen (2016:1013) om personnamn eller som
avser en talan om huruvida rätten till ett efternamn består eller inte eller huru-
vida ett förfarande utgör intrång i en sådan rätt eller inte, ska domstolen
underrätta Skatteverket om avgörandet när det har fått laga kraft.

Information om efternamn som är fria att förvärva

11 §

Skatteverket ska hålla en förteckning tillgänglig över de efternamn

som bärs av minst 2 000 personer.

Förteckningen ska uppdateras senast den 1 april varje år.

Bemyndigande

12 §

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av

lagen (2016:1013) om personnamn och om verkställigheten av denna förord-
ning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Genom förordningen upphävs namnförordningen (1982:1136).
3. Om en domstol med tillämpning av namnlagen (1982:670) meddelar ett

avgörande, ska domstolen underrätta Skatteverket om avgörandet när det har
fått laga kraft.

background image

3

SFS 2017:120

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017