SFS 2017:122 Förordning om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

170122.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1933) om register
över europeiska ekonomiska intressegrupperingar;

utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (1994:1933) om register över

europeiska ekonomiska intressegrupperingar ska ha följande lydelse.

14 §

I ärenden om registrering enligt denna förordning ska avgifter för re-

gistrering och, i förekommande fall, dess kungörande betalas med följande
belopp:

a) vid en anmälan för registrering av en intressegruppering, 1 000 kr,
b) vid en anmälan för registrering av ett huvud- eller avdelningskontor i

Sverige för en intressegruppering som inte har sitt säte i Sverige, 1 000 kr,

c) vid en anmälan av ändring i firma eller av firma i dess lydelse på främ-

mande språk, 850 kr,

d) vid någon annan anmälan till EEIG-registret, 500 kr.
Någon avgift ska inte betalas för registrering av
a) ändring av postadress eller enbart efternamn,
b) likvidation, utsedd likvidator eller andra av likvidatorn anmälda förhål-

landen,

c) verksamhetens upphörande och kungörande av detta,
d) avförande av firma ur registret och kungörande av detta,
e) en intressegruppering som avförts ur registret enligt 13 § lagen

(1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar utan att så
borde ha skett,

f) anmälan från rätten eller konkursförvaltaren.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:122

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017