SFS 2017:123 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

170123.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 23 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels att 10 kap. 19 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 10 kap. 18 § ska lyda ⬝Verkställighet av be-

slut om förvar och transport av förvarstagna⬝

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 10 kap. 19 a�c §§, av följande

lydelse.

10 kap.

19 §

2

På begäran av den myndighet eller den domstol som har fattat ett be-

slut om förvar ska Polismyndigheten lämna den hjälp som behövs för att
verkställa beslutet.

19 a §

Om Migrationsverket begär det, ska Kriminalvården lämna den hjälp

som behövs för att transportera en utlänning som hålls i förvar.

En sådan begäran får göras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att Kriminalvårdens särskilda befogenheter enligt 4 kap. 4 §
eller 10 § första stycket häkteslagen (2010:611) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

19 b §

Vid en transport enligt 19 a § tillämpas följande bestämmelser i häk-

teslagen (2010:611):

� 4 kap. 4 § om kroppsvisitation,
� 4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och
� 8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndig-

heten.

19 c §

Den som begär hjälp enligt 19 eller 19 a § ska utan hinder av sekre-

tess lämna den verkställande myndigheten de uppgifter om utlänningen som
behövs för planeringen och genomförandet av åtgärden.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

1 Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.

2 Senaste lydelse 2014:655.

SFS 2017:123

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

2

SFS 2017:123

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)