SFS 2017:124 Lag om ändring i fängelselagen (2010:610)

170124.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fängelselagen (2010:610);

utfärdad den 23 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i fängelselagen (2010:610) ska

införas en ny paragraf, 15 kap. 4 a §, och närmast före 15 kap. 4 a § en ny
rubrik av följande lydelse.

15 kap.

Hjälp vid transport

4 a §

Om det på grund av risk för fritagning eller av någon annan särskild

anledning behövs för att en transport ska kunna genomföras på ett betryg-
gande sätt, får Kriminalvården begära hjälp av Polismyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Viveca Lång
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.

SFS 2017:124

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017