SFS 2017:126 Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

170126.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av
sluten ungdomsvård;

utfärdad den 23 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:603) om verk-

ställighet av sluten ungdomsvård

dels att 20 § och rubriken närmast före 20 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 20 a�c §§, av följande lydelse.

Handräckning av Polismyndigheten och Kriminalvården

20 §

Polismyndigheten ska på begäran av den som förestår vården vid ett

särskilt ungdomshem lämna hjälp för att söka efter och hämta tillbaka den
som dömts till sluten ungdomsvård om den dömde avvikit. Kriminalvården
ska på begäran av den som förestår vården vid ett sådant hem lämna hjälp
med transport vid förflyttning av den dömde.

En begäran enligt första stycket får göras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att de särskilda befogenheter som anges i 10 och 10 a §§
polislagen (1984:387) eller, om det gäller en transport som utförs av Krimi-
nalvården, 4 kap. 4 § och 10 § första stycket häkteslagen (2010:611) behöver
tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

20 a §

Kriminalvården ska vid en transport enligt 20 § tillämpa följande

bestämmelser i häkteslagen (2010:611):

� 4 kap. 4 § om kroppsvisitation,
� 4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och
� 8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndig-

heten.

20 b §

Den som begär hjälp enligt 20 § ska utan hinder av sekretess lämna

den verkställande myndigheten de uppgifter om den dömde som behövs för
planeringen och genomförandet av åtgärden.

20 c §

Den dömde får tas i förvar, om det är nödvändigt för att en transport

enligt 20 § ska kunna genomföras.

1 Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.

SFS 2017:126

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

2

SFS 2017:126

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Viveca Lång
(Justitiedepartementet)