SFS 2017:127 Lag om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen

170127.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och
verkställighet av frihetsberövande påföljder inom
Europeiska unionen;

utfärdad den 23 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 12 § och 3 kap. 20 § lagen

(2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder
inom Europeiska unionen ska ha följande lydelse.

2 kap.

12 §

Kriminalvården ska se till att den dömde transporteras till den med-

lemsstat där påföljden ska verkställas. Vid en sådan transport tillämpas föl-
jande bestämmelser i häkteslagen (2010:611):

� 4 kap. 4 § om kroppsvisitation,
� 4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och
� 8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndig-

heten.

Om det är nödvändigt för att transporten ska kunna genomföras, får

Polismyndigheten hålla den dömde i förvar, dock längst under 48 timmar.

3 kap.

20 §

Kriminalvården ska ansvara för transporten av den dömde i Sverige.

Vid en sådan transport tillämpas följande bestämmelser i häkteslagen
(2010:611):

� 4 kap. 4 § om kroppsvisitation,
� 4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och
� 8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndig-

heten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.

SFS 2017:127

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017