SFS 2017:129 Lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

170129.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande
från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder;

utfärdad den 23 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2003:1156) om över-

lämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder ska införas en ny
paragraf, 8 kap. 3 §, och närmast före 8 kap. 3 § en ny rubrik av följande
lydelse.

8 kap.

Transport i Sverige

3 §

Om en svensk myndighet har utfärdat en europeisk arresteringsorder

och den andra medlemsstaten har beslutat om överlämnande till Sverige, ska
Polismyndigheten ansvara för transporten i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.

SFS 2017:129

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017