SFS 2017:131 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

170131.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:562) om internationell
rättslig hjälp i brottmål;

utfärdad den 23 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:562) om inter-

nationell rättslig hjälp i brottmål

dels att rubriken närmast före 4 kap. 33 § ska utgå,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 32 a §, och närmast före

4 kap. 32 a § en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.

Transport i och genom Sverige

32 a §

Vid tillämpning av 29, 29 a, 31 och 31 a §§ ska Polismyndigheten se

till att personen förs till den andra staten eller ansvara för transporten i Sve-
rige.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.

SFS 2017:131

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017