SFS 2017:132 Lag om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt

170132.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges
samarbete med de internationella tribunalerna för
brott mot internationell humanitär rätt;

utfärdad den 23 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:569) om Sveri-

ges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell
humanitär rätt

2

dels att rubriken närmast före 12 a § ska utgå,
dels att nuvarande 12 a § ska betecknas 12 b §,
dels att det ska införas en ny paragraf, 12 a §, och närmast före 12 a § en ny

rubrik av följande lydelse.

Transport av frihetsberövade i och genom Sverige

12 a §

Om en av tribunalen meddelad fängelsedom ska verkställas i Sve-

rige, ska Kriminalvården ansvara för transporten av den dömde i Sverige. Vid
en sådan transport tillämpas följande bestämmelser i häkteslagen (2010:611):

� 4 kap. 4 § om kroppsvisitation,
� 4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och
� 8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndig-

heten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.

2 Senaste lydelse 2015:105.

SFS 2017:132

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017