SFS 2017:135 Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

170135.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga;

utfärdad den 23 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:52) med sär-

skilda bestämmelser om vård av unga

dels att 43 § och rubriken närmast före 43 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 43 a�c §§, av följande lydelse.

Handräckning av Polismyndigheten och Kriminalvården

43 §

2

Polismyndigheten eller, om det gäller en transport av någon som vår-

das i ett sådant särskilt hem som avses i 12 §, Kriminalvården ska lämna hjälp
för att på begäran av

1. socialnämnden eller nämndens ordförande eller rätten bereda en läkare,

som avses i 32 §, tillträde till den unges hem eller för att föra den unge till
läkarundersökningen,

2. socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har

förordnat genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av
denna lag, och

3. Statens institutionsstyrelse efterforska och hämta den som vårdas vid ett

hem för särskilt noggrann tillsyn på någon grund som anges i 3 §, om den
unge har avvikit från hemmet, eller ombesörja någon annan förflyttning av
honom eller henne.

En begäran enligt första stycket får göras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att de särskilda befogenheter som anges i 10 och 10 a §§
polislagen (1984:387) eller, om det gäller en transport som utförs av Krimi-
nalvården, 4 kap. 4 § och 10 § första stycket häkteslagen (2010:611) behöver
tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.
Andra stycket gäller inte en begäran av rätten och inte heller en begäran av

Statens institutionsstyrelse om efterforskning.

43 a §

Kriminalvården ska vid en transport enligt 43 § tillämpa följande

bestämmelser i häkteslagen (2010:611):

� 4 kap. 4 § om kroppsvisitation,
� 4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och

1 Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.

2 Senaste lydelse 2005:468.

SFS 2017:135

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

2

SFS 2017:135

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

� 8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndig-

heten.

43 b §

Den som begär hjälp enligt 43 § ska utan hinder av sekretess lämna

den verkställande myndigheten de uppgifter om den unge eller närstående till
denne som behövs för planeringen och genomförandet av åtgärden.

43 c §

Den unge får tas i förvar, om det är nödvändigt för att en transport

enligt 43 § ska kunna genomföras. Den som är under femton år får dock inte
tas i förvar.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)