SFS 2017:136 Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

170136.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall;

utfärdad den 23 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1988:870) om vård

av missbrukare i vissa fall

dels att 45 § och rubriken närmast före 45 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 45 a�c §§, av följande lydelse.

Handräckning av Polismyndigheten och Kriminalvården

45 §

2 Polismyndigheten eller, om det gäller transport av någon som är fri-

hetsberövad, Kriminalvården ska lämna hjälp för att

1. på begäran av socialnämnden eller rätten föra en missbrukare till en be-

slutad läkarundersökning,

2. på begäran av socialnämnden föra den som ska beredas vård eller som är

omedelbart omhändertagen enligt denna lag till ett LVM-hem eller sjukhus,

3. på begäran av verksamhetschefen i fall som avses i 24 § tredje stycket

föra den som ska beredas vård eller som är omedelbart omhändertagen enligt
denna lag till ett LVM-hem, samt

4. på begäran av Statens institutionsstyrelse efterforska, hämta eller för-

flytta någon som ska tas in i hemmet eller som vårdas där med stöd av denna
lag.

En begäran enligt första stycket får göras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att de särskilda befogenheter som anges i 10 och 10 a §§
polislagen (1984:387) eller, om det gäller en transport som utförs av Krimi-
nalvården, 4 kap. 4 § och 10 § första stycket häkteslagen (2010:611) behöver
tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.
Andra stycket gäller inte en begäran av rätten och inte heller en begäran av

Statens institutionsstyrelse om efterforskning.

45 a §

Kriminalvården ska vid en transport enligt 45 § tillämpa följande be-

stämmelser i häkteslagen (2010:611):

� 4 kap. 4 § om kroppsvisitation,
� 4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och

1 Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.

2 Senaste lydelse 2005:467.

SFS 2017:136

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

2

SFS 2017:136

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

� 8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndig-

heten.

45 b §

Den som begär hjälp enligt 45 § ska utan hinder av sekretess lämna

den verkställande myndigheten de uppgifter om missbrukaren som behövs för
planeringen och genomförandet av åtgärden.

45 c §

Missbrukaren får tas i förvar, om det är nödvändigt för att en trans-

port enligt 45 § ska kunna genomföras.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)