SFS 2017:137 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

170137.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polislagen (1984:387);

utfärdad den 23 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i polislagen (1984:387) ska infö-

ras en ny paragraf, 29 a §, av följande lydelse.

29 a §

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får överlämna till Kriminal-

vården att transportera någon som är berövad friheten. Vid en sådan transport
tillämpas följande bestämmelser i häkteslagen (2010:611):

� 4 kap. 4 § om kroppsvisitation,
� 4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och
� 8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndig-

heten.

Om det behövs för planeringen och genomförandet av transporten, ska

Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, utan hinder av sekretess, lämna Kri-
minalvården de uppgifter som avses i 45 b § lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall, 43 b § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga, 47 b § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, 27 §
lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, 20 b § lagen (1998:603) om verk-
ställighet av sluten ungdomsvård eller 10 kap. 19 c § utlänningslagen
(2005:716).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.

SFS 2017:137

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017