SFS 2017:138 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

170138.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:260) om internationellt
samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom;

utfärdad den 23 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1972:260) om interna-

tionellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom ska införas en ny
paragraf, 40 a §, av följande lydelse.

40 a §

Om en frihetsberövande påföljd ska verkställas utomlands, ska Kri-

minalvården se till att den dömde förs till den stat där påföljden ska verkstäl-
las.

Om en frihetsberövande påföljd som har meddelats utomlands ska verkstäl-

las i Sverige, ska Kriminalvården ansvara för transporten av den dömde i Sve-
rige.

Vid transporter enligt första och andra styckena tillämpas följande bestäm-

melser i häkteslagen (2010:611):

� 4 kap. 4 § om kroppsvisitation,
� 4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och
� 8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndig-

heten.

Om det är nödvändigt för att en transport enligt första stycket ska kunna

genomföras, får den dömde hållas i förvar av Polismyndigheten, dock längst
under 48 timmar.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.

SFS 2017:138

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017