SFS 2017:140 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

170140.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med
Danmark, Finland, Island och Norge angående
verkställighet av straff m.m.;

utfärdad den 23 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1963:193) om sam-

arbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av
straff m.m.

dels att 8 och 32 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

8 §

2

En i Sverige meddelad dom, genom vilken någon dömts till fängelse,

får verkställas i Danmark, Finland, Island eller Norge, om den dömde när
verkställighet ska äga rum är medborgare eller har hemvist i den andra staten.
Uppehåller han eller hon sig i någon av nämnda stater, får domen även verk-
ställas där, om det med hänsyn till omständigheterna bedöms lämpligast.

Bifalls en framställning om verkställighet av domen i den andra staten, ska

Kriminalvården vid behov ombesörja att den dömde överförs till den staten.
Vid en sådan transport tillämpas följande bestämmelser i häkteslagen
(2010:611):

� 4 kap. 4 § om kroppsvisitation,
� 4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och
� 8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndig-

heten.

Påträffas den dömde i Sverige före frigivningen, får Polismyndigheten på

begäran av en myndighet i den andra staten eller med anledning av en där
utfärdad efterlysning ombesörja att han eller hon överförs till den staten för
verkställighet av straffet.

Om det är nödvändigt för att en transport ska kunna genomföras, får den

dömde hållas i förvar av Polismyndigheten, dock längst under 48 timmar.

Ska den dömde enligt vad som nu har sagts överföras från Sverige till den

andra staten, anses den tid, under vilken han eller hon för ändamålet har varit
omhändertagen av svensk myndighet, som strafftid.

8 a §

Om en frihetsberövande påföljd enligt 5 § ska verkställas i Sverige,

ska Kriminalvården ansvara för transporten i Sverige. Vid en sådan transport
tillämpas följande bestämmelser i häkteslagen (2010:611):

1 Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.

2 Senaste lydelse 2014:636.

SFS 2017:140

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

2

SFS 2017:140

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

� 4 kap. 4 § om kroppsvisitation,
� 4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och
� 8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndig-

heten.

32 §

Den som för verkställighet av frihetsstraff överförs från Danmark, Fin-

land, Island eller Norge till en annan av dessa stater får utan särskilt tillstånd
föras genom Sverige.

Om det är nödvändigt för att en transport ska kunna genomföras, får

Polismyndigheten hålla den som överförs i förvar, dock längst under 48 tim-
mar.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)