SFS 2017:142 Förordning om ändring i förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården

170142.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1172) med
instruktion för Kriminalvården;

utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2007:1172) med instruktion

för Kriminalvården ska ha följande lydelse.

6 §

Kriminalvården ska verkställa de transporter som Polismyndigheten och

Säkerhetspolisen överlämnar enligt 29 a § polislagen (1984:387) samt lämna
andra myndigheter den hjälp med transport som är särskilt föreskrivet.

För varje person som transporteras av Kriminalvården ska det föras jour-

nal.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anna Lindberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:142

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017