SFS 2017:143 Förordning om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

170143.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fängelseförordningen (2010:2010);

utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 30 § fängelseförordningen (2010:2010)

1 ska

upphöra att gälla vid utgången av mars 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Viveca Lång
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av 30 § 2014:1183.

SFS 2017:143

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017