SFS 2017:145 Förordning om ändring i förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

170145.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:1178) om
överlämnande till Sverige enligt en europeisk
arresteringsorder;

utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2003:1178) om överläm-

nande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder ska ha följande ly-
delse.

13 §

1

�&klagaren ansvarar för att den eftersökte förs till Sverige när den

andra medlemsstaten har beslutat om överlämnande hit. �&klagaren ska se till
att den eftersökte hämtas till Sverige inom den utsatta tiden, om inte annat har
överenskommits. �&klagaren får begära hjälp av Polismyndigheten om det be-
hövs.

Bestämmelser om transporter i Sverige finns i 8 kap. 3 § lagen (2003:1156)

om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:1142.

SFS 2017:145

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017