SFS 2017:146 Förordning om ändring i förordningen (2012:566) om överlämnande till Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

170146.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:566) om
överlämnande till Sverige enligt en nordisk
arresteringsorder;

utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2012:566) om överlämnande

till Sverige enligt en nordisk arresteringsorder ska ha följande lydelse.

12 §

1

�&klagaren ansvarar för att den eftersökte förs till Sverige när den

andra nordiska staten har beslutat om överlämnande hit. �&klagaren ska, om
inte annat har överenskommits, se till att den eftersökte inom den utsatta tiden
hämtas till Sverige. Om det behövs får åklagaren begära hjälp av Polismyn-
digheten.

Bestämmelser om transporter i Sverige finns i 7 kap. 3 § lagen (2011:1165)

om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:1141.

SFS 2017:146

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017