SFS 2017:147 Förordning om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

170147.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1472) om
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård;

utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (1991:1472) om psykiatrisk

tvångsvård och rättspsykiatrisk vård ska ha följande lydelse.

12 §

1

Socialstyrelsen får besluta att sända hem en patient, som är utländsk

medborgare och som vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångs-
vård, på begäran av patienten eller chefsöverläkaren. Ett sådant beslut får
meddelas under förutsättning att patienten tas emot i sitt hemland och kan
antas få tillfredsställande vård där. Om begäran inte har gjorts av chefsöver-
läkaren ska denne höras i ärendet.

En patient får inte sändas hem annat än på egen begäran, om patienten kan

anses ha fast anknytning till Sverige på grund av att han eller hon varit bosatt
här under en längre tid eller har anhöriga här. En patient får inte heller sändas
hem, om någon annan särskild omständighet talar emot detta. Om patienten
påstår att han eller hon är politisk flykting får patienten sändas hem endast om
Migrationsverket medgett det.

Vid hemsändande av medborgare i en stat med vilken särskild överens-

kommelse i ämnet träffats, ska chefsöverläkaren på begäran överlämna en
kopia av patientens journal till Utrikesdepartementet.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:254. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS 2017:147

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017