SFS 2017:148 Förordning om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige

170148.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:306) med vissa
bestämmelser om utlämning för brott till Sverige;

utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1982:306) med vissa be-

stämmelser om utlämning för brott till Sverige

1

dels att nuvarande 9 b och 9 c §§, ska betecknas 9 c och 9 d §§,
dels att det ska införas en ny paragraf, 9 b §, av följande lydelse.

9 b §

Bestämmelser om transporter i Sverige finns i 26 § lagen (1957:668)

om utlämning för brott.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av
9 b § 2014:1133
9 c § 2003:1181.

SFS 2017:148

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017