SFS 2017:149 Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

170149.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:178) med vissa
bestämmelser om internationellt samarbete
rörande verkställighet av brottmålsdom;

utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 22 § förordningen (1977:178) med vissa be-

stämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmåls-
dom ska ha följande lydelse.

22 §

1

Socialstyrelsen ska underrätta Kriminalvården när en dom om över-

lämnande till rättspsykiatrisk vård ska verkställas utomlands eller när en mot-
svarande påföljd som har meddelats utomlands ska verkställas i Sverige.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1126. �ndringen innebär bl.a. att första och tredje styckena tas
bort.

SFS 2017:149

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017