SFS 2017:152 Förordning om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

170152.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:824) med
instruktion för Kammarkollegiet;

utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:824) med instruktion

för Kammarkollegiet ska införas en ny paragraf, 8 c §, av följande lydelse.

8 c §

Myndigheten ska som nationell kontaktpunkt fullgöra de uppgifter

som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom)
nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av
europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (EUPP-förord-
ningen). Myndigheten ska även fullgöra den kontrolluppgift som Sverige som
medlemsstat har enligt artikel 24.1 i EUPP-förordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

SFS 2017:152

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017