SFS 2017:153 Förordning om instruktion för Bokföringsnämnden

170153.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om instruktion för Bokföringsnämnden;

utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Bokföringsnämnden är statens expertorgan på redovisningsområdet.

2 §

Bokföringsnämnden ska utveckla och främja god redovisningssed i

företagens bokföring och offentliga redovisning.

3 §

Bokföringsnämnden ska utarbeta allmänna råd inom sitt ansvarsområde.

4 §

Bokföringsnämnden ska verka för att regelverket på redovisningsområ-

det är enkelt och anpassat för dem som upprättar och använder redovisningen.

5 §

Bokföringsnämnden ska följa utvecklingen inom redovisningsområdet

och särskilt beakta nya nationella och internationella förhållanden som har
eller kan få betydelse för utvecklingen av god redovisningssed.

Ledning

6 §

Myndigheten leds av en nämnd.

7 §

Nämnden ska bestå av högst elva ledamöter.

Organisation

8 §

Vid nämnden ska det finnas ett kansli.

9 §

Finansinspektionen upplåter lokaler samt utför administrativa uppgifter

åt Bokföringsnämnden enligt överenskommelse mellan myndigheterna.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 §

Bokföringsnämnden ska inte tillämpa 2 och 3 kap. kapitalförsörjnings-

förordningen (2011:210) och inte heller 8 § förordningen (2015:1052) om
krisberedskap och höjd beredskap.

SFS 2017:153

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

2

SFS 2017:153

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Undantag från myndighetsförordningen

11 §

Bokföringsnämnden ska inte tillämpa 27 § myndighetsförordningen

(2007:515).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:783) med instruktion

för Bokföringsnämnden.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)