SFS 2017:154 Förordning med instruktion för Skatteverket

170154.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Skatteverket;

utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Skatteverket ska fastställa och ta ut skatter, socialavgifter och andra

avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas.

Skatteverket ska fastställa rättvisande taxeringsvärden på fastigheter så att

korrekt underlag finns för skatteberäkning och andra ändamål.

2 §

Skatteverket ansvarar för frågor om folkbokföring och personnamn.

Uppgifterna i folkbokföringen ska spegla befolkningens bosättning, identi-

tet och familjerättsliga förhållanden så att olika samhällsfunktioner får ett
korrekt underlag för beslut och åtgärder.

3 §

Skatteverket utfärdar identitetskort för folkbokförda i Sverige.

4 §

Skatteverket ansvarar för registrering av bouppteckningar och hand-

läggning av ärenden enligt 16 kap. ärvdabalken.

5 §

Skatteverket ansvarar för äktenskapsregistret och för registreringsären-

den enligt 16 kap. äktenskapsbalken.

6 §

Skatteverket ska förebygga och motverka ekonomisk brottslighet.

Skatteverket ska medverka i brottsutredningar som rör vissa brott.

7 §

Skatteverket ansvarar för vissa borgenärsuppgifter.

8 §

Skatteverket ska fastställa pensionsgrundande inkomst.

9 §

Skatteverket ska bestyrka skriftliga uppgifter om sökandens ekono-

miska förhållanden vid ansökan om fri rättshjälp hos Europadomstolen för de
mänskliga rättigheterna.

10 §

Skatteverket ska bidra till ett väl fungerande samhälle och utföra sina

uppgifter på ett sätt som är rättssäkert, kostnadseffektivt och enkelt för såväl
allmänhet och företag som Skatteverket.

SFS 2017:154

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

2

SFS 2017:154

11 §

Skatteverket ska tillhandahålla behovsanpassad, lättillgänglig och kva-

lificerad information och service till allmänhet och företag.

12 §

Skatteverket får bedriva tjänsteexport som är direkt förenlig med

myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

Information till regeringen

13 §

Skatteverket ska snarast informera Regeringskansliet (Finansdeparte-

mentet) om viktiga frågor som uppkommer i verksamheten och som bör
komma till regeringens kännedom.

14 §

I 67 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) finns en bestämmelse

om att det ska finnas ett allmänt ombud hos Skatteverket. Det allmänna om-
budet ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse för ombudets
verksamhet till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Samverkan

15 §

Skatteverket ska tillsammans med Kronofogdemyndigheten bestämma

den gemensamma utvecklingen och användningen av administrativt och tek-
niskt stöd inom Skatteverket.

Ledning

16 §

Skatteverket leds av en myndighetschef.

17 §

Vid Skatteverket ska det finnas ett insynsråd med högst tolv ledamöter.

Organisation

18 §

Skatteverket ska bedriva verksamhet vid de platser som motiveras av

myndighetens uppgifter.

19 §

Vid Skatteverket ska det finnas en eller flera särskilda enheter för upp-

giften att medverka i brottsutredningar.

Skatteverkets ledning bestämmer i övrigt den närmare utformningen av

organisationen.

20 §

Inom Skatteverket ska det finnas ett gemensamt kansli för Skatterätts-

nämnden och Forskarskattenämnden. Kansliet leds av en kanslichef.

21 §

Skatteverket ska upplåta lokaler samt sköta administrativa och hand-

läggande uppgifter åt E-legitimationsnämnden. Skatteverket ska i samråd
med nämnden uppdra åt någon som är anställd vid Skatteverket att ansvara
för kansliet. Skatteverket ska även utse en ersättare.

22 §

Skatteverket ska upplåta lokaler och sköta administrativa och handläg-

gande uppgifter åt Valmyndigheten. Skatteverket ska i samråd med Valmyn-
digheten uppdra åt någon som är anställd vid Skatteverket att vara sekreterare
i Valmyndighetens nämnd. Skatteverket ska även utse en ersättare.

background image

3

SFS 2017:154

Särskilda organ

Nämnden för dödförklaring

23 §

I lagen (2005:130) om dödförklaring finns bestämmelser om att Skat-

teverkets beslut i frågor om dödförklaring i vissa fall fattas av en särskild
nämnd (nämnden för dödförklaring).

24 §

Nämnden för dödförklaring ska ha en ordförande och ytterligare fyra

ledamöter.

För ordföranden ska det finnas en ersättare, vice ordförande. Ordföranden

och vice ordföranden ska vara jurister och ha domarerfarenhet.

25 §

Nämnden för dödförklaring är beslutsför när ordföranden eller vice

ordföranden och tre övriga ledamöter är närvarande.

26 §

Skatteverket ska betala ersättning till ledamöter som deltagit i sam-

manträde med nämnden för dödförklaring. Skatteverket beslutar om ersätt-
ningens storlek.

SPAR-nämnden

27 §

I förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

(SPAR) finns bestämmelser om att Skatteverkets beslut i frågor om SPAR i
vissa fall ska fattas av en särskild nämnd (SPAR-nämnden).

28 §

SPAR-nämnden ska ha en ordförande och ytterligare fem ledamöter.

Fyra av ledamöterna ska vara eller ha varit riksdagsledamöter.

För ordföranden ska det finnas en ersättare, vice ordförande.

29 §

SPAR-nämnden är beslutsför när ordföranden eller vice ordföranden

och ytterligare tre övriga ledamöter är närvarande.

Anställningar och uppdrag

30 §

Generaldirektören är myndighetschef.

31 §

Vid Skatteverket ska det finnas en överdirektör.

32 §

Skatteverket ska utse en ersättare för det allmänna ombudet efter

anmälan av det allmänna ombudet.

33 §

Skatteverket ska utse ledamöter i nämnden för dödförklaring. Leda-

möterna ska utses att tjänstgöra för en viss tid, som längst två år.

34 §

Regeringen utser ledamöterna i SPAR-nämnden.

Regeringen utser även ordförande i nämnden.

35 § Anställning som kanslichef vid Skatterättsnämndens och

Forskarskattenämndens kansli beslutas av regeringen.

background image

4

SFS 2017:154

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Personalansvarsnämnd

36 §

Vid Skatteverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

37 §

Skatteverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101)

och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

38 §

Skatteverket ska disponera intäkter från avgifter som myndigheten tar

ut enligt bestämmelser som finns i

1. lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktio-

ner,

2. förordningen (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige,
3. lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskatt-

ningsverksamhet,

4. lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folk-

bokföringsverksamhet,

5. förordningen (2015:905) om behandling av personuppgifter i Skattever-

kets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter,

6. förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret, och
7. förordningen (2017:120) om personnamn.
Intäkterna enligt första stycket 1 och 2 ska disponeras så att minst hälften

av dessa verksamheters kostnader täcks.

Undantag från myndighetsförordningen

39 §

Skatteverket ska inte tillämpa följande bestämmelser i myndighetsför-

ordningen (2007:515):

� 21 § 3�5 om myndighetens beslut, när det gäller beslut som fattas genom

automatiserad behandling, och

� 29 § om ärendeförteckning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017 i fråga om 38 § första

stycket 7 och i övrigt den 1 april 2017.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:780) med instruktion

för Skatteverket.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)