SFS 2017:157 Förordning om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

170157.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1234) om det
statliga personadressregistret;

utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 2 a § förordningen (1998:1234) om det statliga

personadressregistret ska ha följande lydelse.

2 a §

1

Skatteverkets beslut i frågor som avses i 8 a § och 12 § första stycket

denna förordning ska fattas av en särskild nämnd inom verket. Om det finns
skäl för det, får Skatteverket bestämma att nämnden ska fatta beslut även i
annat enskilt ärende enligt lagen (1998:527) om det statliga personadress-
registret eller denna förordning.

Närmare bestämmelser om nämnden, dess ledamöter och nämndens

beslutsförhet finns i 27�29 §§ förordningen (2017:154) med instruktion för
Skatteverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1310.

SFS 2017:157

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017