SFS 2017:158 Förordning om ändring i förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden

170158.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1497) med
instruktion för E-legitimationsnämnden;

utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2010:1497) med instruktion

för E-legitimationsnämnden ska ha följande lydelse.

7 §

Skatteverket ska i samråd med nämnden uppdra åt någon som är an-

ställd vid Skatteverket att ansvara för kansliet. Skatteverket ska även utse en
ersättare.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

SFS 2017:158

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017