SFS 2017:159 Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

170159.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i patentkungörelsen (1967:838);

utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 25 d § patentkungörelsen (1967:838)

1 ska ha

följande lydelse.

25 d §

2

Om Patentverket bifaller en framställning om prov enligt 22 § sjunde

eller åttonde stycket patentlagen (1967:837), ska verket utfärda ett bevis om
detta. Patentverket ska överlämna framställningen om prov och beviset till den
institution där depositionen finns. Verket ska samtidigt skicka en kopia av
framställningen och beviset till patentsökanden eller patenthavaren.

Denna förordning träder i kraft den 3 april 2017.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Kungörelsen omtryckt 1991:1331.

2 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2017:159

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017