SFS 2017:162 Förordning om ändring i förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov

170162.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:47) om
statsbidrag för undervisning under skollov;

utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 1 och 4 §§ förordningen (2014:47) om stats-

bidrag för undervisning under skollov

1 ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för frivillig

undervisning som bedrivs under skollov i vissa årskurser, i vissa skolformer
och för frivillig undervisning som bedrivs under sommaren det år en elev har
avslutat årskurs 10 i specialskolan.

Syftet med statsbidraget är att elever som inte nått eller riskerar att inte nå

kunskapskraven för betyget E ska få ökad möjlighet att nå dem.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

4 §

3

Statsbidrag lämnas för kostnader för sådan undervisning som anges i

andra stycket för en elev som behöver undervisningen för att nå kunskaps-
kraven för betyget E i ett eller flera ämnen eller kurser.

Bidrag lämnas för elever som går
1. årskurs 6 eller 7 i grundskolan, årskurs 6 i sameskolan eller årskurs 7, 8

eller 9 i specialskolan och som deltar i undervisning under skollov under läs-
året eller i undervisning i anslutning till att någon av dessa årskurser har av-
slutats (sommarlov),

2. årskurs 10 i specialskolan och som deltar i undervisning under skollov

under läsåret eller under sommaren i anslutning till att årskurs 10 har avslu-
tats, eller

3. i gymnasieskolan och deltar i undervisning under skollov under läsåret

eller i anslutning till att läsåret har avslutats (sommarlov).

Statsbidrag lämnas inte för undervisning som bedrivs efter att gymnasie-

skolan har avslutats.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som beviljats före

ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2015:479.

2 Senaste lydelse 2015:479.

3 Senaste lydelse 2016:857.

SFS 2017:162

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

2

SFS 2017:162

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)