SFS 2017:163 Förordning om ändring i förordningen (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid

170163.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:144) om
statsbidrag för hjälp med läxor eller annat
skolarbete utanför ordinarie undervisningstid;

utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 4 och 6 §§ förordningen (2014:144) om statsbi-

drag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervis-
ningstid

1 ska ha följande lydelse.

4 §

2

För den hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie under-

visningstid som ansökan om statsbidrag avser ska huvudmannen använda
lämplig personal inom den egna organisationen. Om huvudmannen anordnar
denna hjälp i samarbete med en ideell förening som arbetar med att ge hjälp
med läxor eller annat skolarbete, får dessutom den ideella föreningens beman-
ning användas.

6 §

3

Statsbidrag till sådana organisationer som avses i 5 § får lämnas för

kostnader för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie under-
visningstid till den som är elev enligt 1 kap. 3 § skollagen (2010:800) i grund-
skolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan eller
gymnasiesärskolan.

Bidrag får inte lämnas till sådana organisationer som avses i första stycket

om de har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndig-
heten eller är i likvidation eller försatta i konkurs.

Denna förordning träder i kraft den 4 april 2017.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2016:122.

2 Senaste lydelse 2016:122.

3 Senaste lydelse 2016:122.

SFS 2017:163

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017